Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
http://pm3polkowice.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
NIP:692-10-63-168
Województwo:dolnośląskie
Powiat:polkowicki
Gmina:Polkowice
Miejscowość:Polkowice
Adres:Skrzetuskiego 37
Kod pocztowy:59-101
Kontakt:

76 749-88-60

76 749-88-60

www.pm3.polkowice.pl

sekretariat@pm3.polkowice.pl

Informacje dodatkowe:

Nasze Przedszkole powstało w roku 1972. Od początku nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Halina Felisiak, która pełni tę funkcję od 1997 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy. .

Obecnie w naszym przedszkolu bawi i uczy się 125 dzieci w czterech grupach wiekowych

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 6:00 do 16:30

Zadania ustawowe:

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup

Status prawny:

Status prawny:
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232)
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
6. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach.

Struktura organizacyjna:

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Majątek przedszkola:

Przedszkole nie posiada osobowość prawną, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.
Majątek stan na 31.12.2017
Budynek o powierzchni użytkowej: 722,17 m2
Powierzchnia gruntów nieruchomości 4715 m2
wartość majątku:
środki trwałe 1.313.415,14
pozostałe środki trwałe 291.681,05

Rejestry prowadzone w przedszkolu:

Kancelaria przedszkola prowadzi rejestry:
zarządzeń Dyrektora
pieczęci
dziennik korespondencji
kartotekę przydziału środków ochrony indywidualnej
druków ścisłego zarachowania
wydanych upoważnień 
składnica akt
Rejestry dostępne są w sekretariacie Przedszkola. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933).