Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. polkowicki

Polkowice

Adres

Skrzetuskiego 37

59-101 Polkowice

NIP

692-10-63-168

Telefon

76 749-88-60

Faks

76 749-88-60

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Nasze Przedszkole powstało w roku 1972. Od początku nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Halina Felisiak, która pełni tę funkcję od 1997 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy. .

Obecnie w naszym przedszkolu bawi i uczy się 125 dzieci w czterech grupach wiekowych

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek od 6:00 do 16:30

Zadania ustawowe

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup

Status prawny

Status prawny:
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232)
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
6. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach.

Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola

Majątek przedszkola

Przedszkole nie posiada osobowość prawną, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.
Majątek stan na 31.12.2017
Budynek o powierzchni użytkowej: 722,17 m2
Powierzchnia gruntów nieruchomości 4715 m2
wartość majątku:
środki trwałe 1.313.415,14
pozostałe środki trwałe 291.681,05

Rejestry prowadzone w przedszkolu

Kancelaria przedszkola prowadzi rejestry:
zarządzeń Dyrektora
pieczęci
dziennik korespondencji
kartotekę przydziału środków ochrony indywidualnej
druków ścisłego zarachowania
wydanych upoważnień 
składnica akt
Rejestry dostępne są w sekretariacie Przedszkola. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 60618
15 stycznia 2018 09:47 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
12 stycznia 2018 12:20 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
12 stycznia 2018 12:20 (Administrator ) - Aktualizacja danych.